Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri,  16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1(1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kıyı tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

admin

Yorumlar kapalı.