Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB Belgelendirme Hizmetleri

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

 

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

 USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 14511534-010.06/ 435S9

Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması

 

GENELGE

(2016/ TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri ‘‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası “Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton (50 ton) ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi atmak zorundadırlar. ” hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.”hükümlerine amirdir.

Bu bağlamda, ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden “yataklı tedavi hizmeti veren hastane” statüsündeki sağlık kuruluşları, “diyaliz merkezleri” ve “Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri” ile “Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin” “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” alması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Ayrıca; taşımacılık yapan ve taşımacılık sektöründe yer alan; lojistik işletmeciliği, yük ve nakliye organizatörlüğü, ambar, kargo ve kuryelik gibi hizmet veren her işletmenin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, faaliyetine uygun Yetki Belgesi alma zorunluluğu vardır.

Yetki Belgesi tipleri, adları ve harç tutarları aşağıda listelenmiştir.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre YETKİ BELGELERİ FİYATLARI  (Madde 80)
YETKİ BELGESİ TANIMI / AÇIKLAMASI BELGE TÜRÜ  2016 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ [TL]
A1 Belgesi Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı A1 20.452
A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 30.684
B1 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 102.284
B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 51.139
B3 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 10.225
C1 Belgesi Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 10.225
C2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 81.828
C3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 20.452
D1 Belgesi Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 61.372
D2 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 30.684
D3 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 10.225
D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.901
F1 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 8.178
F2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 12.267
G1 Belgesi Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 8.178
G2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 12.267
G3 Belgesi Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 8.178
G4 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 12.267
H1 Belgesi Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 8.178
H2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 12.267
K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 20.452
K1 Belgesi İl İçi Ticari Eşya Taşımacılı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar Sadece İliçi  ve kamyonetler İçin(Yıldızlı K1 Belgesi ) K1* 2.045
K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Üstündeki Araçlar kamyonlar İçin) K2 10.225
Yıldızlı K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar kamyonetlerİçin) K2* 1.022
(Yıldızlı K2)
K3 Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 10.225
L1 Belgesi Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 204.584
L2 BelgesiUluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 409.173
M1 Belgesi İliçi Kargo İşletmeciliği M1 20.452
M2 Belgesi Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 306.878
M3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 409.173
N1 Belgesi İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 4.085
N2 Belgesi Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 40.913
P1 Belgesi İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 20.452
P2 Belgesi Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 306.878
R1 Belgesi Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 306.878
R2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 409.173
T1 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 2.039
T2 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 2.039
T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği T3 2.039
Her Bir Araç İçin Taşıt Kartı 95
Uyarma 95
Taşıma Özel İzin Belgesi 199
Yetki Belgesiz Araç Kullanma Cezası 1.207
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ    550
admin

Yorumlar kapalı.