Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TMGD Danışmanlık

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS), kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

“Türk Standartları Enstitüsü” tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızda desteğiniz.

TEl: 0850 304 9004

SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet

Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (SDS) adı verilir. Günümüzde endüstride birçok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile (Malzeme) Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar.

KRİTİK GEÇİŞ TARİHLERİ

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.

Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015 Karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YASALARA GÖRE “TÜRKÇE” OLARAK HAZIRLANIR!

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI “BİR KERELİĞİNE” HAZIRLANMAMALI!

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISININ YETERLİLİĞİNDEN EMİN OLMALISINIZ!

SDS -GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

SDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir. Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı;

2. Zararlılık tanımlanması;

3. Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi;

4. İlk yardım önlemleri;

5. Yangınla mücadele önlemleri;

6. Kaza sonucu yayılma önlemleri;

7. Elleçleme ve depolama;

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma;

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler;

10. Kararlılık ve tepkime;

11. Toksikolojik bilgiler;

12. Ekolojik bilgiler;

13. Bertaraf etme bilgileri;

14. Taşımacılık bilgisi;

15. Mevzuat bilgisi;

16. Diğer bilgiler.

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

IMDG-Code, IATA DGR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMGD Danışmanlık

Diğer Taşıma Modların da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Imgd-Code, Iata Dgr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yönergeler kapsamında, Tehlikeli Maddelerin denizcilik ve hava yoluyla taşımacılığını yapan firmalar bünyesinde danışman bulundurmak zorundadır.

IMGD-Code; yönetmeliğinin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili yapılan işlemler sırasında görev alan kişilerin eğitimini, bu eğitimin programlarını, bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişiler, liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar

Kimler Alabilir?

Bu kod kapsamında Tehlikeli Maddelerin tedarik zincirinde görev alan personelle birlikte kara ve liman tesisi personeli için de bu eğitim şarttır.

DGR; Tehlikeli Maddelerin hava yoluyla taşınması amacıyla IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından oluşturulan yönetmeliktir. Bu Yönetmelikçe, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kimler Alabilir?

Gönderici sorumluluğu olan kişiler ve firmalar, paketleyici firma personeli, kargo acenteleri, nakliye firmaları, hava yolu kargo kabul ve personeli gibi kişiler bu eğitimden sorumludur.

Yetki Belgesi Süresi

Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen eğitim yetki belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD) TMGD Danışmanlık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demir yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketle yenleri, dolduranları, boşaltanları, demir yolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır.

01.01.2016 itibari ile bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, tehlikeli malların demir yolları ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde; kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin ilgili faaliyetleri kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetlerle ilgili olarak, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

– Tehlikeli malların taşınmasını düzenleyen şartlara uygunluğun izlenmesi;

– Tehlikeli malların taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması;

– Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep edilmesi durumunda ulusal kurumlara ibraz edilir.

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

– Taşınan tehlikeli malların tespitini düzenleyen şartlara uygunluğu sağlayan prosedürler;

– Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel şartları dikkate alıp almadığı;

– Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan ekipmanların kontrolünde kullanılan prosedürler;

– Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;   Devamını oku..

Sayfalar: 1 2