Kimyasal Risk Analizi – Kimyasal Risk Değerlendirme

Kimyasal Risk Analizi - Kimyasal Risk Değerlendirme Belgelendirme Hizmetleri

Risk analizi, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması vs sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte kazalar meydana gelmektedir.Risk analizi ADRTÜRK risk analizi düzenleme programı kapsamında işletmelerde veya sahalarda belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.

Mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene, üretim sürecine veya çevreye verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Kimyasalların oluşturacağı risklerin önemi tartışmaya kapalı bir konudur. Bu risklerin önüne geçebilmek adına Risk Analizleri yapılmalıdır. Firmamız bu konuda da uzman ekibimizle birlikte sizlere gerekli desteği vermeye hazırdır.

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri,  16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

 

TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1(1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kıyı tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı Belgelendirme Hizmetleri

Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise; Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; PKD yasal bir zorunluluk olarak hazırlanıp veya hazırlattırılıp elimizde bulunması ve Bakanlık İş Teftiş Kurulu denetimleri kapsamında gelecek müfettişlere gösterilmesi gereken durağan bir belge,bir lisans,izin veya ruhsat değildir.

Aslında PKD hazırlanması konusundaki yasal zorunluluk yeni ortaya çıkmış bir gelişme de değildir.Bu döküman 16.12.1999 tarihinde AB’de kabul edilen 1999/92/EEC sayılı (Avrupa Topluluğu Ortaklık Antlaşması’nın 137.maddesine bağlı olarak çıkarıldığı için ATEX 137 olarak da bilinen) Avrupa Konseyi Direktifi’nin ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında ÇSG Bakanlığımızca 25328 sayılı R.G.de yayımlanan 26.12.2003 tarihli “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hk. Yönetmelik”,Madde 10 uyarınca kuruluşlarımızın bu zamana kadar çok daha önceden hazırlamış olmaları gereken bir dökümandır.

Nitekim bu yönetmeliğin 30.4.2013 tarihinde 28633 sayılı R.G.de yayımlanan son revizyonunda da GEÇİCİ MADDE-1 ‘de; “26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı R.G.de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk.Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmış olan Patlamadan Korunma Dökümanları geçerli olarak kabul edilir. “ hükmü ile bu durum bir kez daha vurgulanmaktadır.

ADRTÜRK olarak sahip olduğumuz deneyimli, uzman kadromuzla bu konuda da kurumlara gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF Belgelendirme Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları, kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

Akredite kurumlar tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızdayız.

SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet

Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (SDS) adı verilir. Günümüzde endüstride birçok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile (Malzeme) Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle SDS çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamaktadır. Yine de SDS’lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, etkin bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan birincil görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle SDS’lerin kendilerinden beklenen minimum güvenlik önlemlerini verebilmeleri istenir.

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları yeni Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliği ile düzenlendi.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 No’lu Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayınlandı.

KRİTİK GEÇİŞ TARİHLERİ

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

  • Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
  • Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
  • Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.
  • Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015 Karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YASALARA GÖRE “TÜRKÇE” OLARAK HAZIRLANIR!

   İthal edilen ürünlere ait yabancı dildeki Güvenlik Bilgi formlarının mutlaka “Türkçe” olarak ve yerel yönetmeliklere göre yeniden düzenlenmesi gerekir. İhraç edilen ürünlerde GBF’ler ilgili ülkenin yönetmeliklerine göre ve uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.Örneğin Avrupa’ya giden ürünlere ait GBF’ler mutlaka DSD/DPD ve/veya CLP tüzüklerine göre REACH uyumlu olarak hazırlanmalıdır. (Burada geçiş süreçleri göz önünde bulundurulmalıdır.)

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI “BİR KERELİĞİNE” HAZIRLANMAMALI!

   Güvenlik Bilgi Formları yasalar çerçevesinde zorunlu olarak hazırlanan ve değişikliklerde revize edilmesi şart koşulmuş dokümanlardır. Üründe veya formülasyonda yapılan bir değişiklik, hammadde değişiklikleri, yönetmeliklerle uyum çalışmaları, ürün kullanımında tespit edilen yeni bir maruziyet, sınıflandırma kriterlerinde oluşan yeni bir farklılık, form lisanının değişmesi veya diğer ülkelerin düzenlemelerine göre yeniden hazırlanması vs gibi birçok sebeplerden GBF’ler yeniden düzenleme gerektiren bir anlamda organik formlardır. Sürekli takip, kontrol ve yönetim gerektirir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISININ YETERLİLİĞİNDEN EMİN OLMALISINIZ!

   Güvenlik Bilgi Formlarının “Yeterlilik Sahibi Kişiler” tarafından hazırlanması sizin sorumluluğunuzu paylaşması açısından çok önemlidir. Dikkatle Seçin. GBF Hazırlayıcılarının akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF hazırlayıcısı) sertifikası olması şartını mutlaka arayınız.

SDS -GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

   SDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir. Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

 

   1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı;

 

   2. Zararlılık tanımlanması;

 

   3. Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi;

 

   4. İlk yardım önlemleri;

 

   5. Yangınla mücadele önlemleri;

 

   6. Kaza sonucu yayılma önlemleri;

 

   7. Elleçleme ve depolama;

 

   8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma;

 

   9. Fiziksel ve kimyasal özellikler;

 

   10. Kararlılık ve tepkime;

 

   11. Toksikolojik bilgiler;

 

   12. Ekolojik bilgiler;

 

   13. Bertaraf etme bilgileri;

 

   14. Taşımacılık bilgisi;

 

   15. Mevzuat bilgisi;

 

  16. Diğer bilgiler.

 

Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Mesleği ile ilgili faaliyet gösterenlerin Mutlaka bilmesi geren bir konu, bir başlık.

TMGD Hizmeti veren Meslekdaşlarımızın işletmelerinde kullanılan veya iştigal edilen maddelerin tehlike niteliklerini, taşıma modlarını, ambalajlama gruplarını, risk değerlerini, maddenin hangi sınıfa dahil olduğunu ve UN numarasını teyit edebilmesi için SDS/GBF Güvenlik Bilgi Formu okumayı mutlaka bilmesi gerekiyor. Aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Nedir?

MSDS, Material Safety Data Sheet kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe anlamı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ dur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2008 Tarihli ve 27092 Sayılı Resmî Gazetede çıkarılan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olarak adlandırılmaktadır. Güvenlik bilgi formu; İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Bu formlarda üreticiler hakkında bilgi, ürün hakkındaki tehlike bilgileri, ürün içeriği, ürüne maruz kalınması halinde alınacak sağlık ve çevre ile ilgili tedbirleri, ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında alınacak tedbirler ve sınıflandırılması, yangın ve kaza halinde neler yapılacağı, atık olması durumundaki bertaraf bilgileri, taşımacılık bilgileri, mevzuat bilgileri, toksikoloji ve eko-toksikoloji bilgileri verilmektedir.

Güvenlik Bilgi Formlarının nasıl hazırlanması gerektiği 26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’te detaylı olarak verilmiştir. Bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır ve Güvenlik Bilgi Formları yeni yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 No’lu Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğin asıl amacı, kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması basamaklarının, küresel ölçekte standart uygulamalar ile kimyasalın yapısına ve niteliğine uygun olarak yapılmasını amaçlar. Bilindiği üzere “R” ibareleri tehlike tanımlarını, “S” ibareleri güvenlik tanımlarını ve turuncu zemin, siyah resim görseller tehlike sembollerini ifade etmektedir. Ancak 28848 sayılı yönetmelik hükümlerine göre R ibarelerinin yerine H/zararlılık ifadeleri, S ibareleri yerine P/önlem ifadeleri, turuncu semboller yerine zararlılık işaretleri kullanılacaktır. Bunlara ek olarak uyarı kelimesi de etiketlerde ve Güvenlik Bilgi Formlarında (GBF/SDS/MSDS) bulunacaktır.

Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) İçerdiği Bilgiler Nelerdir?

Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir. Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve bu durumda;

a) Güvenlik bilgi formunun kısım I’inde bulunması gereken bilgiler, formun tüm sayfalarında yer alır.

b) Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarası ve bulunduğu sayfayı gösteren numara yer alır.

Güvenlik Bilgi Formunun birinci kısmında;

Güvenlik bilgi formu güncellendiğinde ve güncellenen versiyon alıcılara sunulduğunda, değişiklikler başka bir yerde belirtilmemişse alıcının dikkatine güvenlik bilgi formunun on altıncı bölümünde sunulur.

1. Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat
2.Madde / Karışım Adı
3.Formun hazırlanma tarihi
4.Yeni düzenleme tarihi (formda yeniden düzenleme yapılmış ise)
5.Kaçıncı düzenleme olduğu (formda yeniden düzenleme yapılmış ise)
6.Form numarası (üretici tarafından verilen form numarası)
7.Hangi sayfada olduğunu gösteren sayfa numarası ve toplam sayfa numarası ayrı ayrı belirtilir.

Güvenlik Bilgi Formunun ikinci kısmında;

1. Madde/Müstahzar ve Şirket Sahibinin Tanıtımı
2. Tehlikelerin Tanıtımı
3. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
4. İlkyardım Önlemleri
5. Yangınla Mücadele Önlemleri
6. Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
7. Elleçleme ve Depolama
8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
10. Kararlılık ve Tepkime
11. Toksikoloji Bilgisi
12. Ekoloji Bilgisi
13. Bertaraf Bilgileri
14. Taşımacılık Bilgileri
15. Mevzuat Bilgileri
16. Diğer Bilgiler

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standart başlık altında toplanan bilgiler verilir.

1. Maddenin/Karışımın Ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda madde veya karışımın nasıl tanımlanacağı ve belirlenmiş ilgili kullanımlar, madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve acil durum iletişim bilgileri dahil madde veya karışımın tedarikçisinin irtibat bilgileri yer alır.

2. Zararlılık Tanımlanması

Bu bölümde madde veya karışımın zararları ve zararlarla ilgili uygun uyarı bilgileri tanımlanır.

3. Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi

Bu bölüm, safsızlıklar ve kararlılaştırıcı katkı maddeleri dahil madde veya karışımın içeriğinin kimyasal niteliğini tanımlar. Yüzey kimyasına dair uygun ve mevcut güvenlik bilgileri belirtilir.

4. İlk Yardım Önlemleri

Bu bölüm, eğitim almamış müdahale eden kişi tarafından anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman kullanımı ve çok fazla ilaç tedavisi olmaksızın yapılabilecek şekilde ilk müdahaleyi tanımlar. Tıbbi yardım gerekliyse, bilgiler bunun aciliyetini de içerecek şekilde belirtir.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Bu bölüm madde ya da karışımın neden olduğu ya da bir madde ya da karışımın etrafında çıkan bir yangını söndürmeye yönelik şartları belirtir.

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

Bu bölüm, insanlar, eşyalar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek için dökülme, sızıntılar ve yayılmaya karşı yapılması gereken uygun müdahaleleri kapsar. Dökülme hacminin zarar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu durumlarda, büyük ve küçük dökülmelere karşı yapılacaklar ayrılır. Kontrol altında tutma ve kurtarma prosedürleri farklı uygulamaların gerekli olduğunu gösteriyorsa bunlar güvenlik bilgi formlarında belirtilir.

7. Elleçleme Ve Depolama

Güvenlik bilgi formunun bu bölümü, güvenli elleçleme uygulamaları hakkında tavsiyeler içerir.
Bilgiler, insan sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunmasıyla ilgilidir. İşverene, 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre çalışma usulleri ve örgütsel önlemleri tasarlamasında yardımcı olur.
Bu bölümde verilen bilgilere ek olarak, ilgili bilgiler güvenlik bilgi formu başlık 8’de de bulunabilir.

8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

Geçerli mesleki maruz kalma sınır değerlerini ve gerekli risk yönetimi önlemlerini açıklar.

9. Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler

Bu bölüm, ilgili ise, madde veya karışıma ilişkin ampirik bilgileri açıklar. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlıdır.

10. Kararlılık Ve Tepkime
Bu bölüm, madde veya karışımın kararlılığını ve uygun olan durumlarda kullanılan test yöntemlerine atıfı da içererek belirli kullanım koşullarında ve ayrıca çevreye yayılması halinde zararlı reaksiyonların oluşma olasılığını açıklar. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri açıklanır.

11. Toksikolojik Bilgiler

Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam ve anlaşılabilir açıklaması ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgiler, uygun olduğu yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgiler sağlanır. Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlı olmalıdır.

12. Ekolojik Bilgiler

Bu bölüm, madde veya karışımın çevreye yayıldığı yerlerde çevresel etkisinin değerlendirilmesi için sağlanan bilgileri açıklar. Bu başlığın 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ve 12.6 alt başlıklarında mevcutsa; tür, ortam, birimler, test süresi ve test koşullarını da açıkça belirten ilgili test verilerini de içeren verilerin özeti sağlanır. Bu bilgiler, dökülmenin elleçlenmesi, atık işleme uygulamalarının değerlendirilmesi, yayılmanın kontrol edilmesi, kaza sonucu yayılma önlemleri ve nakliyede yardımcı olabilir. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri belirtilir.

Biyobirikim, kalıcılık ve bozunabilirlik hakkında bilgiler, karışımdaki her ilgili madde için, mevcut ve uygun olduğu hallerde verilir. Ayrıca maddelerin ve karışımların bozunmasından doğan zararlı dönüşüm ürünleri için de bilgi sağlanır.

13. Bertaraf Etme Bilgileri

Bu bölüm, güvenli ve çevresel olarak tercih edilen atık yönetimi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla madde veya karışımın ve/veya ambalajının uygun atık yönetimi için bilgileri atık mevzuatı kapsamında açıklar. Atık yönetimi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin güvenliğiyle ilgili bilgiler, güvenlik bilgi formu Bölüm 2 Başlık 8’de verilen bilgileri tamamlar.

14. Taşımacılık Bilgileri

Bu bölüm, güvenlik bilgi formu başlık 1’de belirtilen maddeler veya karışımların karayolu, demiryolu, deniz, kıta içi su yolları veya havayolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgilerini sağlar. Bilginin mevcut olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda, bu durum belirtilir.

15. Mevzuat Bilgileri

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda halihazırda belirtilmemiş madde veya karışım hakkındaki diğer mevzuat bilgilerini verir (12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Yönelik Yönetmelik).

16. Diğer Bilgiler

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Aşağıdaki gibi güvenlik bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dahil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ila 15 arasında yer almayan diğer bilgileri kapsar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB Belgelendirme Hizmetleri

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

 

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

 USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 14511534-010.06/ 435S9

Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması

 

GENELGE

(2016/ TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri ‘‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası “Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton (50 ton) ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi atmak zorundadırlar. ” hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.”hükümlerine amirdir.

Bu bağlamda, ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden “yataklı tedavi hizmeti veren hastane” statüsündeki sağlık kuruluşları, “diyaliz merkezleri” ve “Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri” ile “Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin” “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” alması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Ayrıca; taşımacılık yapan ve taşımacılık sektöründe yer alan; lojistik işletmeciliği, yük ve nakliye organizatörlüğü, ambar, kargo ve kuryelik gibi hizmet veren her işletmenin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, faaliyetine uygun Yetki Belgesi alma zorunluluğu vardır.

Yetki Belgesi tipleri, adları ve harç tutarları aşağıda listelenmiştir.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre YETKİ BELGELERİ FİYATLARI  (Madde 80)
YETKİ BELGESİ TANIMI / AÇIKLAMASI BELGE TÜRÜ  2016 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ [TL]
A1 Belgesi Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı A1 20.452
A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 30.684
B1 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 102.284
B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 51.139
B3 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 10.225
C1 Belgesi Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 10.225
C2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 81.828
C3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 20.452
D1 Belgesi Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 61.372
D2 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 30.684
D3 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 10.225
D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.901
F1 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 8.178
F2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 12.267
G1 Belgesi Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 8.178
G2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 12.267
G3 Belgesi Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 8.178
G4 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 12.267
H1 Belgesi Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 8.178
H2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 12.267
K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 20.452
K1 Belgesi İl İçi Ticari Eşya Taşımacılı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar Sadece İliçi  ve kamyonetler İçin(Yıldızlı K1 Belgesi ) K1* 2.045
K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Üstündeki Araçlar kamyonlar İçin) K2 10.225
Yıldızlı K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar kamyonetlerİçin) K2* 1.022
(Yıldızlı K2)
K3 Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 10.225
L1 Belgesi Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 204.584
L2 BelgesiUluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 409.173
M1 Belgesi İliçi Kargo İşletmeciliği M1 20.452
M2 Belgesi Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 306.878
M3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 409.173
N1 Belgesi İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 4.085
N2 Belgesi Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 40.913
P1 Belgesi İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 20.452
P2 Belgesi Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 306.878
R1 Belgesi Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 306.878
R2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 409.173
T1 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 2.039
T2 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 2.039
T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği T3 2.039
Her Bir Araç İçin Taşıt Kartı 95
Uyarma 95
Taşıma Özel İzin Belgesi 199
Yetki Belgesiz Araç Kullanma Cezası 1.207
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ    550