Etiket kullanıcıyı kimyasal hakkında

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF Belgelendirme Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları, kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

Akredite kurumlar tarafından yetkilendirilmiş personellerimizle yanınızdayız.

SDS, (MSDS) Material Safety Data Sheet

Yani; GBF ( MGBF ) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NEDİR?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (SDS) adı verilir. Günümüzde endüstride birçok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile (Malzeme) Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle SDS çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamaktadır. Yine de SDS’lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, etkin bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan birincil görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle SDS’lerin kendilerinden beklenen minimum güvenlik önlemlerini verebilmeleri istenir.

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları yeni Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliği ile düzenlendi.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 No’lu Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayınlandı.

KRİTİK GEÇİŞ TARİHLERİ

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

  • Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
  • Maddeler için 01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.
  • Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.
  • Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015 Karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YASALARA GÖRE “TÜRKÇE” OLARAK HAZIRLANIR!

   İthal edilen ürünlere ait yabancı dildeki Güvenlik Bilgi formlarının mutlaka “Türkçe” olarak ve yerel yönetmeliklere göre yeniden düzenlenmesi gerekir. İhraç edilen ürünlerde GBF’ler ilgili ülkenin yönetmeliklerine göre ve uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.Örneğin Avrupa’ya giden ürünlere ait GBF’ler mutlaka DSD/DPD ve/veya CLP tüzüklerine göre REACH uyumlu olarak hazırlanmalıdır. (Burada geçiş süreçleri göz önünde bulundurulmalıdır.)

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI “BİR KERELİĞİNE” HAZIRLANMAMALI!

   Güvenlik Bilgi Formları yasalar çerçevesinde zorunlu olarak hazırlanan ve değişikliklerde revize edilmesi şart koşulmuş dokümanlardır. Üründe veya formülasyonda yapılan bir değişiklik, hammadde değişiklikleri, yönetmeliklerle uyum çalışmaları, ürün kullanımında tespit edilen yeni bir maruziyet, sınıflandırma kriterlerinde oluşan yeni bir farklılık, form lisanının değişmesi veya diğer ülkelerin düzenlemelerine göre yeniden hazırlanması vs gibi birçok sebeplerden GBF’ler yeniden düzenleme gerektiren bir anlamda organik formlardır. Sürekli takip, kontrol ve yönetim gerektirir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISININ YETERLİLİĞİNDEN EMİN OLMALISINIZ!

   Güvenlik Bilgi Formlarının “Yeterlilik Sahibi Kişiler” tarafından hazırlanması sizin sorumluluğunuzu paylaşması açısından çok önemlidir. Dikkatle Seçin. GBF Hazırlayıcılarının akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF hazırlayıcısı) sertifikası olması şartını mutlaka arayınız.

SDS -GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

   SDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir. Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

 

   1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı;

 

   2. Zararlılık tanımlanması;

 

   3. Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi;

 

   4. İlk yardım önlemleri;

 

   5. Yangınla mücadele önlemleri;

 

   6. Kaza sonucu yayılma önlemleri;

 

   7. Elleçleme ve depolama;

 

   8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma;

 

   9. Fiziksel ve kimyasal özellikler;

 

   10. Kararlılık ve tepkime;

 

   11. Toksikolojik bilgiler;

 

   12. Ekolojik bilgiler;

 

   13. Bertaraf etme bilgileri;

 

   14. Taşımacılık bilgisi;

 

   15. Mevzuat bilgisi;

 

  16. Diğer bilgiler.